Ett öppet brev till boxersverige!

Ett öppet brev till Boxer Sverige!

Det har kommit till vår kännedom att en eller flera personer vill att vi på Shoestring´s kennel ska bli utesluten ur Svenska Kennelklubben och Boxerklubben till följd av den tjuvparning som vi råkade ut för mellan SE16588/2016 Borealii Endless Love och SE16766/2014 Sheostring´s Enter Sandman den 24 Juni 2016. Som vi har förstått det så har detta dragit till sig stor uppmärksamhet och varit vad man brukar kalla för ”allmänt intresse” eller som jag ser det ”skvaller, kärringar i mellan” och jag känner att det får vara slut på detta nu. Alla är så duktiga på att säga tycka och tänka men ingen av dessa personer vågar stå rakryggade och visa sitt ansikte utåt och stå för det dom tycker. Det är alltid någon som säger " jag vill inte nämna några namn" men varför kan inte personerna våga stå för det dom tycker? Som ni förstår är vi rätt så less på denna härva och smutskastning fram och tillbaka, min önskan är att man kan ha en öppen och rak kommunikation mellan varandra och att man kan föra en dialog även om man är oense eller är av annan uppfattning, man gör det på ett vuxet sätt och direkt till den det berör som i det här fallet är oss på Shoestring´s Kennel. Vi har i och med tjuvparningen gjort det vi anser är rätt och det vi upplever att vi kan stå för och detta har vi gjort i samråd med veterinär som har varit inkopplad från dag ett och vidare under dräktighet, valpning och under valparnas uppväxt. Veterinären har även i sin tur lämnat skriftlig dokumentation/utlåtande kring tiken och kullen. Vi har även fört en dialog och underrättat berörda myndigheter / organisationer om den händelsen och varken Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller SKK har valt att vidtaga vidare åtgärder efter att vi själva har varit 100% ärliga i detta fall och gjort en så kallad ”egenanmälan”.

Den 161012 17:28 inkom ett e-postmeddelande från Sv. Boxerklubbens sekreterare gällande uteslutning av Shestring´s kennel från Sv. Boxerklubbens uppfödarregister. Beslutet har tagits av Sv. Boxerklubben, AS. I meddelandet framkommer det även att en erinran senast skall inkomma 161016. Vi sammanställde och sände in en överklagan till Sv. Boxerklubben snarast möjligast och har i möjligaste mån försökt vara så tillmötesgående som möjligt. 

Den 161116 fick vi tillslut besked om hur vida vi skall uteslutas från uppfödarregistret eller inte och bland annat så skriver man följande ”Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har efter kontakt med Svenska Kennelklubben beslutat upphäva beslutet om uteslutning från uppfödarregistret” och i dagarna så meddelade även SKK i ett brev att man inte kommer vidta några vidare åtgärder i det här fallet men man uppmanar uppfödaren till bättre uppsikt till nästa löpperiod så att tik och hane är frånskilda så att en liknande händelse inte uppstår. Vi har valt att lägga ut all korrespondens och dokumentation på vår hemsida för allmän beskådning och därefter vädjar jag personligen till hela boxersverige att sluta upp att kasta skit på varandra och börja prata direkt till den det berör. Vi måste sluta upp med att racka ner på varandra och istället lyfta fram och hjälpas åt istället för att kasta smuts på varandra. Du som har åsikter, tankar och funderingar kring detta är mer en varmt välkommen att kontakta mig direkt och föra en dialog om det här, så i stället för att du nu (direkt efter att du har läst detta meddelande) lyfter luren och slår numret till närmaste Krösa-Maja så kan du istället ringa mig direkt alt. Sicka mig ett mail till mig så kan vi diskutera det vidare.  

Detta brev har skickats ut till samtliga kennlar anslutna till antingen MÖLO alt. ÖLO. 
För att förtydliga ovanstående så är detta mail skickat till fler än bara dig som läser detta och är därför inte riktat mot någon enskild person. 

Mvh Nicklas Eriksson
073-676 14 38
Nicklas.p.eriksson@gmail.com

http://www.shoestrings.se/

 

Första e-post meddelandet från AS, Svenska Boxerklubben

Den 12/10 motttog vi på Shoestrings kennel det första e-post meddelandet från AS, Svenska Boxerklubben.

Från: kicki bergström <kicki7283@live.se>
Datum: 12 oktober 2016 17:28:23 CEST
Till: "Kez2003@gmail.com" <Kez2003@gmail.com>
Kopia: as <as@boxerklubben.org>
Ämne: Meddelande från svenska boxerklubben!

Till Shoestring's kennel!

Det har kommit till AS kännedom att en parning skett som inte följer SKK's grundregler för uppfödare.

Därför har AS beslutat att ta bort Shoestring's kennel från boxerklubbens uppfödarregister, eventuellt erinran ska

vara AS tillhanda senast 2016-10-16.

Med vänlig hälsning

Svenska boxerklubben e.u.

Kristin Bergström/ Sekreterare

Överklagan från Shoestrings kennel till AS, Sv. Boxerklubben

Så snart vi hade hunit samla ihop all informatiom som AS, Sv. boxerklubben efterfrågade så skickade vi in en överklagan.

Överklagan

161012 17:28 inkom ett e-postmeddelande från Sv. Boxerklubbens sekreterare Kristin Bergström gällande uteslutning från uppfödarregister. Beslutet har tagits av Sv. Boxerklubben, AS. Det framkommer även att en erinran senast skall inkomma 161016.

 E-postmeddelandet ifrån Kristin Bergström är bifogat i och med detta (var god se Bifogad dokument 1)

Frågeställningar kopplat till det minst sagt undermåliga beslutet från AS

- I brevet framkommer det inte på vilka grunder beslutet har tagits.

- Hur ser Sv. Boxerklubbens och AS rutiner ut kring delgivning av liknande beslut? Anser Sv. Boxerklubbens och AS att det är rimligt att man via e-postmeddelande delger uppfödare om viktiga beslut som rör uppfödares verksamhet? Har Sv. Boxerklubbens och AS överhuvudtaget reflekterat över att alla inte läser sin e-post dagligdags eller ens veckovis…

- Det framkommer inte när beslutet i AS har tagits

- Det framkommer inte hur länge beslutet om uteslutning skall gälla eller när den överhuvudtaget skall träda i kraft. Har Sv. Boxerklubben och AS tänkt att beslutet skall vara livslångt eller tidsbestämt?

- Meddelandet var oss tillhanda 17:28 den 161012 där AS klargjorde att en erinran senast skulle inkomma den 161016 vilket innebär att vi endast hade två arbetsdagar på oss att inkomma med svar innan helgens intåg. Detta upplever vi som både privatperson och företagare till Shoestrings kennel som en mycket snålt tilltagen svarstid vilket vi inte anser är rimligt om Sv. Boxerklubben förväntar sig ett korrekt utförd erinran med tillhörande dokumentation från oss som företag men även från intresseorganisationer (SKK) och Myndigheter (Jordbruksverket) vilket även dessa är bifogade i och med detta mail (var god se bifogad bilaga 2-3).

- Sv. Boxerklubbens och AS har genom sitt e-postmeddelande hänvisat till SKK´s grundregler för uppfödare men Sv. Boxerklubbens och AS har inte närmare specificerat än så, vilket medför att vi får det svårt att veta vad vi förväntas bestrida.

AS, Sv. Boxerklubbens svar på våra frågor som framkom i överklagan.

 Den 22/10 fick vi detta svar på våra frågor kopplat till den överklagan som vi inkommit med samt att man önskar svar några kompliterande frågor.
 
Hej!
 
Sv Boxerklubben har tagit del av er överklagan btr parning som skett och inte följer SKKs grundregler 2:5 och Jordbruksverkets regler kap 2§16. 
 
Kennel Shoestring kommer att ligga kvar på Boxerklubbens uppfödarregister tills Boxerklubben/AS behandlat överklagan.
 
Vi önskar följande kompletterande uppgifter;
 
Det framgår i åberopad handling att "tjuvparningen" ägde rum 24 juni 2016. Antar att ni då upptäckte parningen!  Vi önskar uppgift på när första kontakten med veterinären togs efter upptäckten av tjuvparningen. 
 
Likaså om ni kontaktade Svenska Kennelklubben i ärendet. Isåfall finns det ett utlåtande från SKK.
 
Uppfyller tiken och hanhunden registreringskraven för boxer?
 
Vi önskar svar på dessa frågeställningar för att kunna behandla er överklagan.
 
Hälsningar
Sv Boxerklubben
Anders Härnman

Kompletterande svar till AS och Sv. Boxerklubben från oss.

Den 23/10 skickade vi in följande kompletterande svar till AS och Sv. Boxerklubben.

Kompletterande svar till Sv. Boxerklubben, AS på begäran av Sv. Boxerklubben, AS för att kunna fort följa sin överläggning kring om Shoestring´s kennel skall uteslutas från Sv. Boxerklubben uppfödarregistret. 

Fråga från Sv. Boxerklubben: Det framgår i åberopad handling att "tjuvparningen" ägde rum 24 juni 2016. Antar att ni då upptäckte parningen!  Vi önskar uppgift på när första kontakten med veterinären togs efter upptäckten av tjuvparningen. Svar: Vi har idag den 161023 åter igen varit i kontakt med vår veterinär som personligen skulle kontakta Anders Härnman (Ordförande på Sv. Boxerklubben)

Fråga från Sv. Boxerklubben: Likaså om ni kontaktade Svenska Kennelklubben i ärendet. Isåfall finns det ett utlåtande från SKK. Svar: Den informationen finns att tillgå/inhämta på SKK´s registreringsavdelning.

Fråga från Sv. Boxerklubben: Uppfyller tiken och hanhunden registreringskraven för boxer? Svar: Ja, hundarna är båda registrerade hos SKK och uppfyller därmed kraven.

Tiken: SE16588/2016 Borealii Endless Love.

Hanhunden: SE16766/2014 Sheostring´s Enter Sandman.

Mvh

Nicklas Eriksson

Shoestring´s Kennel

 

AS, Sv. Boxerklubbens beslut kring ärendet

Den 16/11 får vi äntligen svar från AS och Sv.boxerklubben på vår överklagan...

 

Datum 2016-11-16

Till

Innehavare av Kennel Shoestring

Beträffande överklagande av Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse beslut från 2016-10-08 om att stänga av Kennel Shoestring från Svenska Boxerklubbens uppfödarregister

 

Avdelningsstyrelsen har tagit del av er överklagan av avstängning från Boxerklubbens uppfödarregister.                     

 

Avdelningsstyrelsens uppfattning har inte ändrats, nämligen att tikens ägare, vilken uppges vara innehavaren till Kennel Shoestring, hade kunnat vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en ev dräktighet fullföljts, främst p.g.a. tikens mycket låga ålder. Att låta en så ung tik gå i avel strider mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets regler och är inte förenligt med god uppfödaretik.

Varken tiken eller hanhunden var HD-röntgade och MH-beskrivna innan parningstillfället, vilket är ett krav för att registrera boxervalpar.

 

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har efter kontakt med Svenska Kennelklubben beslutat upphäva beslutet om uteslutning från uppfödarregistret.

 

Med vänlig hälsning

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman

Ordförande

Frågor och funderingar till AS, sv. Boxerklubben kopplat till deras beslut.

Det känns förstås bra att överklagan gick igenom även om vi har tagit skada av detta. Däremot har vi en del frågor och funderingar till AS, sv. Boxerklubben som vi ännu inte känner att vi har fått svar på samtidigt som det sista brevet från AS, sv. Boxerklubben även den ställer en hel del frågetecken som vi gärna vill få svar på och i och med detta skickade vi detta svar till dom...

 

Den 17/11-2016

Tack o lov vann rättvisan, ärligheten och öppenheten. 

 
Det kvarstår dock en del frågor vi önskar få svar på av AS, sv. Boxerklubben.
 
1. Avel är planerad befruktning av djur för att få avkomma med önskade egenskaper, heteros. Avel är vanligast för stora däggdjur som hundkatthästfårnötkreatur och tamsvin, men förekommer även kommersiellt för att förädla exempelvis akvariefiskaroch papegojor. Avel förekommer främst på grund av ekonomiska och estetiska hänsyn, men också för att föra gener och arv vidare för hotade arter.
Ovan beskriver man ordet avels betydelse i Wikipedia. När vi gjort en egen undersökning genom att fråga hundfolk och folk som INTET vis har med avel att göra så svarar ALLA relativt lika på frågan vad ordet avel betyder och det överensstämmer med hur Wikipedia beskriver ovan. Även vi på kennel Shoestring's vet detta. AS, Sv. Boxerklubben skriver "Att låta en så ung tik gå i avel strider mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets regler och är inte förenligt med god uppfödaretik". Detta håller vi på kennel Shoestring's till fullo med om MEN nu var detta ingen planerad befruktning av tiken utan en sk. TJUVPARNING. När en tjuvparning sker har ingen människa varit på något sätt delaktig. Vad man som drabbad kan göra är att ta ansvar till 100%. As, sv. Boxerklubben skriver "Varken tiken eller hanhunden var HD-röntgade och MH-beskrivna innan parningstillfället, vilket är ett krav för att registrera boxervalpar" detta om något är bevis på att det INTE handlar om AVEL. Vi på kennel Shoestring's skulle gärna emotse en förklaring vad man menar är avel respektive en tjuvparning.
2. Vi på kennel Shoestring's emotser en mer detaljerad beskrivning på vad man åsyftar när man skriver "Avdelningsstyrelsens uppfattning har inte ändrats, nämligen att tikens ägare, vilken uppges vara innehavaren till Kennel Shoestring, hade kunnat vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en ev dräktighet fullföljts, främst p.g.a. tikens mycket låga ålder.". Tycker AS, sv. Boxerklubben att det är etiskt att en tik som bedöms av veterinär att inga veterinärmedicinska hinder föreligger för tiken att föda valparna TROTS sin låga ålder ändå ska ges abortspruta ? Besitter AS, sv. Boxerklubben högre veterinär expertis än utbildad veterinär med mångårig praktik ? Denna information fick vi på kennel Shoestring's när vi kontaktade FLERA av varandra oberoende veterinärer 

"Förr användes östrogen som abortmedel på hund. Det görs i stort sett inte längre då det gav ökad risk för livmoderinflammation. Numera används ett medel som heter aglepriston som blockerar det dräktighetsbevarande hormonet progesteron. Det ger ingen ökad risk för livmoderinflammation, det är t o m registrerat för behandling av livmoderinflammation. Biverkningar är ovanliga, kastning förekommer, mer om det nedan, annars är biverkningar mycket ovanliga undantaget att man ibland kan se reaktioner på injektionsplatsen.

Det kan ges närsomhelst under dräktigheten. Det finns tre aspekter av detta:

1. Det kan ge partiell abort, dvs i vissa fall aborteras inte alla valpar. Ur den synpunkten är det bra att ge det tidigt så att man kan kontrollera att tiken verkligen är tom.

2.Ges det sent i dräktigheten finns en risk för kastning, dvs fostren kommer ut. Det har hänt att foster fastnat vid sena kastningar och det kan vara obehagligt för tiken.

3. Litegrann begränsas det hela av att dräktigheter först säkert kan uteslutas efter 26-28 dagar via ultraljud. Man ser inte fostren förrän vid den tiden, man kan se dem tidigare i många fall, men det är beroende av implantationstiden, och här måste man ju kunna fastslå att tiken INTE är dräktig. Alltså, på ett sätt är det bäst att vänta till denna tidpunkt och verkligen säkerställa att tiken blivit dräktig, annars ger man ju behandlingen i onödan (den är också relativt dyr). Man kan dock hamna i tidsnöd då om det skulle bli en partiell abort, och risken för kastning ökar markant ju närmare man kommer dag 40.

Jag har vid tre tilllfällen varit med om misslyckade aborter, alltså trots upprepade injektioner har tiken kommit ner med en eller flera valpar. Mitt intryck är att den risken minskar vid tidig injektion, men vilket som är bäst är en diskussionsfråga.

Torkel Falk
Veterinär

Utifrån denna information tog vi i SAMRÅD med veterinär beslutet att låta tiken få sina valpar. Tilläggas bör att vi på kennel Shoestring's inte 100% var säkra på att det verkligen var en fullbordad parning eftersom vi inte vågade ta risken att gå närmare i rädsla för att någon av hundarna skulle vilja "fly" undan och därmed eventuellt skada varandra. Åter i samråd med veterinär blev vi rådda att avvakta till 28:e dygnet då vi säkert via ultraljud kunde säkerställa en dräktighet. Är det enligt AS, sv. Boxerklubben mer etiskt att riskera att tiken behöver ta flera sprutor och ändå riskera att det föds levande valpar ? Kan AS, sv. Boxerklubben med sin expertis lova att ev. levande valpar som föds normalt INTE har skador pga att tiken fått flera abortsprutor ? Vet AS, sv. Boxerklubben att pälsen vitnar vid insticksstället ? Vi talar INTE om en pytte liten fläck utan i värsta fall enligt veterinär bli stora som en mindre handflata. AS, sv. Boxerklubben åsyftar säkert inte när man skriver "vidta lämpliga åtgärder" att tiken i hemlighet ska föda valparna som sedan slås ihjäl eller i bästa fall avlivas av veterinär ? Vi på Shoestring's vill veta vilka lämpliga åtgärder AS, sv. Boxerklubben syftar på förutom abortspruta ?

3. "Avdelningsstyrelsens uppfattning har inte ändrats" skriver ni MEN samtidigt skriver ni "Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har efter kontakt med Svenska Kennelklubben beslutat upphäva beslutet om uteslutning från uppfödarregistret". Vad är det som gör att AS, sv. Boxerklubben kan "sätta" sig över Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SKK ?

4. Under flera år har det sagts från Sv. Boxerklubben bl.a på uppfödarmöten att man vill främja öppenhet. Tycker AS, sv. Boxerklubben att detta främjar öppenheten ?

5. I vår överklagan ställde vi en rad frågor till AS, sv. Boxerklubben men inte ett enda svar på våra frågor ges i skrivelsen "svar överklagan". Varför får vi inte svar ?

6. Har det gått prestige i detta från AS, sv. Boxerklubben ? Kennel Shoestring's har gjort ALLT rätt o riktigt och det kan man inte acceptera ?

7. Tycker AS, sv. Boxerklubben att man på ett objektivt sätt handhavt detta ärende ? Vi på kennel Shoestring's anser att AS, sv. Boxerklubben drivits av personliga tyckanden och trots att detta blivit alltmer uppdagat så håller AS styrelse varandra om ryggen. Vad tror AS, Boxerklubben att detta kommer ge för negativa konsekvenser i framtiden ? Mer öppenhet ? Mer ärlighet ?

8. Kennel Shoestring's är ett varumärke som på kort tid vunnit stor spridning. Vi står för öppenhet, ärlighet, vi tar ansvar för våra misstag och vi gömmer INGET under mattan. Har vi lidit skada pga av allt detta som vi anser från första stund är SÅ illa skött av AS, sv.boxerklubben ? Ja i allra högsta grad !! Hur vill AS, sv. Boxerklubben kompensera kennel Shoestring's för detta ? 

 

MvH 

Nicklas Eriksson och Marianne Jessen

Svar från AS, sv. Boxerklubben.

Svar från AS, sv. Boxerklubben.

Till

Innehavare av Kennel Shoestring

 

Beträffande ert mail 18 november.

 

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har den 15 november fattat ett beslut som vi anser är gynnsamt för kennel Shoestring. Avdelningsstyrelsen har tagit del av er nya skrivelse i samma  ärende i mail. 

 

Beslut i ärendet är fattat, inget nytt har tillkommit och ärendet läggs därmed till handlingarna.

 

Hälsningar

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman

Svar till AS, sv. Boxerklubben.

Den 29/11

Hej AS, Svenska Boxerklubben

Som vi tolkar er svar så har ni för avsikt att inte svara oss då denna process från er sida är ett avslutat kapitel. Vi har under denna process varit er till lags och försökt att i möjligaste mån inkomma med de svar och dokumentation som AS, Svenska Boxerklubben har efter frågat och nu önskar vi att få svar på våra frågor kopplat till detta något som vi anser att vi har rätt till. Vi känner delvis att vi inte har blivit behandlade på ett korrekt och föredömligt sätt från er samtidigt som vi också känner att AS, Svenska Boxerklubben har bortsett från tillit också ha bidragit med stor osäkerhet och förvirring då vi inte kan se att AS, Svenska Boxerklubben har inkommit med något konkret på hur man enligt er anser att vi skulle ha hanterat det och hur vi ska hantera en liknande händelser i framtiden. Eftersom vi har med AS, Svenska Boxerklubben att göra så är det lika bra att förtydliga det sistnämnda så inget prat eller missförstånd uppstå vilket händer så lätt. Vi eftersträvar självklart att en liknande olyckshändelse INTE sker igen men eftersom det är djur vi har med att göra så vill vi ändå få klarhet i hur man anser att vi skulle / ska hantera en liknande situation, vi vill helt enkelt samla på oss så mycket erfarenhet som möjligt. De frågeställningar vi har ställt till AS, Svenska Boxerklubben är inte ihop slängt för att vara er till belastning utan vi vill få en klarhet i denna händelse så vi kan lägga fram en helhetsbild till våra valpköpare och oss själva därför vill vi ha svar på våra frågor så att båda parterna kan lägga händelsen bakom sig samtidigt som alla parter ha en likvärdig bild av helheten eller åtminstone möjlighet till detta. Vi vädjar således svar på dessa frågeställningar så vi kan undvika en vidare process vilket i annars fall kan komma att bli aktuellt. Vilket vi gärna vill undvika om så är möjligt och om AS, Svenska Boxerklubben känner att det är lättare så kan vi även tänka oss att träffa er där vi saklig punkt för punkt går igenom det hela. 

 

Mvh Nicklas Eriksson och Marianne Jessen Shoestrings Kennel

Svar till då vi inte har fått svar på tidigare e-post till AS, sv. Boxerklubben.

Svar till då vi inte har fått svar på tidigare e-post till AS, sv. Boxerklubben. 

Den 7/12

Då vi fortfarande inte har hört ett ljud från AS, Svenska Boxerklubben på det svar/ meddelande från den 29/11 så skickar vi nu åter igen samma meddelande till AS, Svenska Boxerklubben. vi anser att det är kutym att svara eller åtminstone bekräfta mottagandet av meddelandet. vi på Shoestring's förstår till skillnad från AS, Svenska Boxerklubben att man ibland kan behöva lite tid på sig för att få i hop ett svar men vi anser ändå att man åtminstone kan svara att man har mottagit  meddelandet och att man kommer att återkomma med ett svar... mvh Nicklas Eriksson på Shoestring's Kennel 

Svar från AS, sv. Boxerklubben.

Till 

Innehavare av Kennel Shoestring!

 

Svenska Boxerklubben har mottagit era mail per 29 november och 7 december. Svar har tidigare givits till er via mail per den 16 november och 21 november med Boxerklubbens ståndpunkt i frågan. 

 

Boxerklubbens avdelningsstyrelse behandlade vid styrelsemöte i går, 7 december, era mail daterade 29 november och 7 december.

Vårt ställningstagande är detsamma som tidigare, inget nytt har tillkommit och ärendet är därmed avslutat för AS del.

 

Boxerklubbens avdelningsstyrelse kommer inte att behandla denna fråga ytterligare. 

 

Hälsningar

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman, ordförande

/enligt uppdrag

Filarkiv